BMO Group – Management & Adviesbureau

Privacy Statement BMO Group

BMO Group BMO Group, gevestigd aan Felicitestraat 10 – 5715 AZ Lierop Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Contactgegevens zijn:
BMO Group 
Felicitestraat 10
5715 AZ Lierop te Nederland 
0646291112

Functionaris Gegevensbescherming
G. Beijers is de Functionaris Gegevensbescherming van BMO Group, hij is te bereiken via info@bmogroup.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken
BMO Group verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bmogroup.nl,  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BMO Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling; 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen   voeren;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren;
– BMO Group verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
BMO Group neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BMO Group) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BMO Group bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  1. Personalia (voorletters, naam contactpersoon van het bedrijf, naam van het bedrijf waaraan dienstverlening wordt gegeven) hebben een bewaartermijn vanaf het eerste contact tot 6 maanden na beëindiging van de opdracht. Reden is het verzorgen van een optimale communicatie m.b.t. de opdracht, de correcte facturatie en het leveren van de overeengekomen nazorg;
  2. Adres (adressering van het bedrijf of persoon waaraan diensten worden verleend) heeft een bewaartermijn vanaf het eerste contact tot 6 maanden na beëindiging van de opdracht. Reden is het toesturen of afleveren van stukken e.d. die per post moeten worden verzonden en het eventueel moeten bezoeken van de opdrachtgever op het kantooradres;
  3. Zakelijke gegevens (e-mailadres en telefoonnummer) hebben een bewaartermijn vanaf het eerste contact tot 6 maanden na beëindiging van de opdracht. Reden is het verzorgen van een optimale communicatie m.b.t. de opdracht, de correcte facturatie en het leveren van de overeengekomen nazorg;

Delen van persoonsgegevens met derden
BMO Group verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BMO Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BMO Group gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BMO Group.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bmogroup.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

BMO Group wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BMO Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bmogroup.nl

Close Menu